Kosten & Tarieven

Liebrand Ruijs advocaten vindt het belangrijk om u meteen bij het eerste gesprek duidelijkheid te geven over de kosten die onze werkzaamheden met zich meebrengen.

Er zijn een aantal mogelijkheden:

1. vergoeding op basis van een uurtarief of prijsafspraak

2. gesubsidieerde rechtsbijstand

Inzicht in het uurtarief

De advocaten van Liebrand Ruijs werken ieder voor eigen rekening en risico. Wij werken onder een gemeenschappelijke naam en hanteren dezelfde tarieven. De kosten worden berekend aan de hand van drie elementen: het basisuurloon, het aantal aan een zaak bestede uren en eventuele  bijzondere factoren.

Uurtarieven

Als uitgangspunt hanteren wij voor bedrijven een uurtarief van € 240,00 inclusief kantoorkosten, exclusief 21% BTW.

Voor particulieren hanteren wij een uurtarief van € 290,00 inclusief kantoorkosten en inclusief BTW

Deze tarieven worden jaarlijks per 1 januari geïndexeerd. Iedere advocaat of juridisch adviseur registreert en specificeert nauwkeurig de door hem/haar verrichte uren en werkzaamheden die aan een zaak zijn besteed. Afhankelijk van bijzondere factoren kan dit uurtarief worden aangepast.

Bijzondere factoren

De bijzondere factoren zijn afhankelijk van de ervaring van de advocaat of de juridisch adviseur die de zaak behandelt en van de aard van de zaak. Vraagt een zaak om meer specialistische kennis of is de zaak spoedeisend, dan geldt mogelijk een ander uurtarief. Ook wanneer er bijzondere (financiële) belangen zijn gemoeid met een zaak, kunnen de tarieven afwijken van het basisuurtarief.

De declaratie

Liebrand Ruijs advocaten werkt met voorschotnota’s en declareert in beginsel maandelijks, zodat u een goed overzicht houdt van de gemaakte kosten. U bent daardoor op de hoogte van de stand van zaken en u kunt tijdens het traject keuzes maken voor de voortgang. De declaratie is opgebouwd uit honorarium, verschotten en BTW. Daarbij wordt gewerkt van eenheden van minimal 6 minuten.  Verschotten zijn uitgaven die de advocaat of juridisch adviseur doet bij de behandeling van een zaak, zoals griffierecht, deurwaarderskosten en reiskosten. Voor kosten die moeilijk zijn te specificeren, zoals porti, telefoon, fax, e-mail, fotokopieën en dossierkosten: de zogenaamde kantoorkosten, is reeds een percentage opgenomen in het honorarium.

Indien een voorschotnota wordt gestuurd, zal deze in beginsel worden verrekend met de einddeclaratie in een zaak.

Andere mogelijke betalingsafspraken

Het komt voor dat vaste prijsafspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld een vast bedrag voor de gehele zaak of een afwijkend uurtarief wanneer u meerdere zaken aanbrengt.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Voor particulieren bestaat de mogelijkheid om, afhankelijk van de hoogte van uw inkomen, de hoogte van uw vermogen en enkele andere factoren, in aanmerking te komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. De overheid betaalt in dit geval de kosten van de eigen advocaat, behoudens een door u zelf te betalen eigen bijdrage. Voor informatie kunt u de website van de Raad voor Rechtsbijstand raadplegen (www.rvr.org) of contact opnemen met ons kantoor.

Wij zijn een High Trust kantoor. Om ervoor te zorgen dat u snel duidelijkheid heeft of een toevoeging wordt verleend, is het van belang dat u zelf zoveel mogelijk relevante stukken meeneemt, waaronder:

– uw legitimatiebewijs;

– het legitimatiebewijs van uw eventuele partner.

Houdt u er rekening mee, dat naast de eigen bijdrage nog andere kosten verschuldigd zijn, wanneer geprocedeerd wordt. Denkt u bijvoorbeeld aan griffierecht of de kosten van het opvragen van uittreksels bij gemeenten.

Wanneer een toevoeging is verleend, vindt aan het einde van de zaak een resultaatsbeoordeling plaats. Dit betekent dat de Raad voor Rechtsbijstand wil weten hoe de zaak is afgelopen. Wanneer u een bedrag boven een bepaalde grens heeft ontvangen in een zaak, zal de Raad voor Rechtsbijstand de toevoeging alsnog intrekken en wordt alsnog een uurtarief in rekening gebracht. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u een schadevergoeding ontvangt of wanneer bij echtscheiding de woning wordt verkocht en er een bepaalde overwaarde is.

Let op: het feit dat u procedeert op basis van een toevoeging betekent niet dat u niet in de proceskosten kunt worden veroordeeld indien u een zaak zou verliezen.